MFAS Actueel

Enquête praktijkervaringen met lucratief belang in het mkb

laatst gewijzigd: 17-08-2020 11:41

Enquête praktijkervaringen met lucratief belang in het mkb

Ik leg u graag een viertal vragen voor over uw ervaringen met de Belastingdienst inzake het financieren van bedrijfsopvolging door de overdrager (binnen en buiten de familiesfeer). Om de vragen te kunnen plaatsen, is het nuttig om eerst het artikel Lucratief belang in het mkb door te nemen.

In de familiesfeer worden bij bedrijfsopvolging gewone aandelen omgezet in preferente aandelen. Maar pas op, hierin kan onzakelijkheid besloten liggen. Vergelijk MvF 9 maart 2018, nr. 2018-27139, onderdeel 4.3:

"Het komt voor dat in samenhang met de omvorming, gewone aandelen worden uitgereikt aan een ander, bijvoorbeeld een bedrijfsopvolger. Aan de hand van de tegenprestatie van deze toetreder kan diens (geprognosticeerde of feitelijk behaalde) rendement worden bepaald in de eerste jaren. Als dit rendement aanmerkelijk hoger is dan het rendement dat in zakelijke verhoudingen mogelijk zou zijn, is dit een aanwijzing dat de vergoeding waarop de preferente aandelen recht geven te laag is (…). Een relatief hoog rendement kan mede veroorzaakt worden door de geringe investering van de toetreder in het gewone aandelenkapitaal. In dergelijke gevallen is vaak duidelijk dat aan derden niet tegen dezelfde condities gewone aandelen zouden worden uitgereikt. Overigens kan in zo een situatie sprake zijn van een lucratief belang (…). De hiervoor genoemde onevenwichtigheid kan worden opgeheven door een zodanige (aanvullende) inbreng door de bedrijfsopvolger dat een evenwichtige verhouding ontstaat tussen zijn inbreng en de rendementen die hij mag verwachten volgens de gehanteerde prognoses."

Een gering gewoon aandelenkapitaal in verhouding tot het preferente aandelenkapitaal leidt tot een zeer hoog te verwachten rendement op de gewone aandelen. In 2013 heb ik van een van de leden van het waarderingsteam van de Belastingdienst als indicatie gekregen dat een rendement op de gewone aandelen tot 60% wordt geaccepteerd.[1]

VRAAG 1

Past de Belastingdienst de norm van 60% rendement toe? Of is deze inmiddels overruled door de lucratiefbelangnorm van maximaal 9 x zoveel preferente aandelen als gewone aandelen? Of worden beide toetsen wellicht naast elkaar toegepast?

Bij bedrijfsopvolging in het mkb zie je vaak dat de oude eigenaar een substantieel deel van de financiering verstrekt in de vorm van een lening. Stel dat dit 95% van de koopsom is. Gesteld zou kunnen worden dat hierin loon besloten ligt vanwege de extreme rendementsverwachting op het geringe door de opvolger ingebrachte vermogen. Dit voordeel zou evenwel ook via de lucratiefbelangregeling in de heffing kunnen worden betrokken.

VRAAG 2

Neemt de Belastingdienst vooraf een loonbestanddeel in aanmerking en/of gaat zij voor uitgestelde heffing op grond van lucratief belang?

VRAAG 3

Als op dergelijke casussen de lucratiefbelangregeling wordt toegepast, wordt dan inderdaad als hefboomnorm gehanteerd een financiering door de oude eigenaar van meer dan 9 x het door de bedrijfsopvolger ingebrachte eigen vermogen?

VRAAG 4

Welke ervaring heeft u met de toepassing van de lucratiefbelangregeling door de Belastingdienst in combinatie met een schenking (waarop de BOR van toepassing is)?

 

De vragen zijn overigens ook aan het Ministerie van Financiën voorgelegd.

Respondenten krijgen een uitnodiging voor een online bespreking van de resultaten van deze enquête.

 

drs Henry J. Meijer

 

 

[1] Zie ook mijn artikel Naar een redelijke rendementseis voor preferente aandelen in het mkb, NTFR-A 2014/11..

Complementary Content
${loading}