MFAS Actueel

Goede antwoorden MFAS zomerquiz 2022

laatst gewijzigd: 26-07-2022 15:45

1. Voor wat betreft de toepassing van vangnet- en corporate tiebreaker-bepalingen in bilaterale regelingen ter voorkoming van dubbele belasting is een apart MAP-Team in het leven geroepen. Waar staat de afkorting MAP voor?

A. Make-over Applied Punitive Action Program

B. Member State Advanced Program

C. Mutual Agreement Procedure

 

2. Recent is er een WOB-besluit verschenen over de saldoverklaring. Wat is een saldoverklaring?

A. Verklaring van de adviseur jegens de ontvanger dat de cliënt onvoldoende middelen heeft om aan zijn korte-termijn fiscale verplichting te voldoen.

B. Verklaring van de buitenlandse inspecteur omtrent het aldaar genoten inkomen in verband met de beoordeling of een buitenlander kwalificerend buitenlands belastingplichtige is.

C. Met deze verklaring geeft de Belastingdienst aan welk bedrag aan lijfrentepremie door belastingplichtige niet in mindering is gebracht op het inkomen.

 

3. Het uitgangspunt bij de winstallocatie in het Permanent Establishment-Report is de AOA. Waar staat AOA voor?

A. Authorised OECD Antithesis

B. Authorised OECD Approach

C. Authorised OECD Algorithm

 

4. X koopt in België een beschadigde BMW Touring 520d Executive. De RDW constateert een aantal essentiële gebreken en de auto krijgt daarom de WOK-status. Waar staat WOK voor?

A. Waarneming Op Kenteken

B. Wacht Op Keuring

C. Wettelijke Oordeel Keuringsinstantie

 

5. DAC7 gaat over uitwisseling van gegevens tussen lidstaten inzake

A. grensoverschrijdende arbeid, met name detachering

B. het koppelen van gegevens ter bestrijding van btw-fraude

C. verkopers op digitale platformen

 

6. A is alleenstaand. Hij heeft op de peildatum €110.000 spaargeld en €300.000 effecten. Leidt de forfaitaire spaarvariant in 2021 tot een hogere of lagere box 3-heffing dan de wet?

A. Hogere

B. Lagere

Box 3 inkomen - wettekst €14.901
Box 3 inkomen – forfaitaire spaarvariant €14.976

 

7. B is alleenstaand en dga. Hij heeft in privé op de peildatum €400.000 aan beleggingen en €550.000 schuld aan zijn bv. Leidt de forfaitaire spaarvariant in 2021 tot een positief bedrag aan 3-heffing?

A. Ja

B. Nee

Een instinkertje. Puur algebraïsch leidt de 5,69% voor de beleggingen en de 2,46% voor de schuld tot een positief bedrag. Maar aangezien het vermogen (na aftrek van het heffingsvrije vermogen) negatief is, is er ook bij de forfaitaire spaarvariant geen forfaitair rendement.

 

8. Aan lucratief belang kom je niet toe als de aandelen door een PH van de manager worden gehouden. Is dit juist?

A. Ja

B. Nee

Ook bij een zogenoemd indirect lucratief belang is het lucratief belang van toepassing. Wel is het zo dat bij een indirect lucratief belang het lucratief belang terugtreedt als 95% of meer dan de desbetreffende voordelen jaarlijks als dividend worden uitgekeerd. Zie artikel 3.95b, vijfde lid IB.

 

9. Wat betekent MLI in het internationale belastingrecht?

A. Multilanguage Investments

B. Multilateraal Instrument

C. Multilattitude Installation

 

10. Uit een kamerbrief van 14 juli 2022: "In november 2021 is aangekondigd de inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het Besluit SUWI en het Besluit IKV met een jaar uit te stellen naar 1 januari 20241. Met dit uitstel werd extra ruimte gecreëerd om samen met betrokken partijen te kijken naar een praktische invulling op één onderdeel van het besluit, namelijk werkgeversbetalingen op grond van uitkeringen van de Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZO) tijdens de dienstbetrekking." Waar staat IKV voor?

A. Inkomstenverhouding

B. Intersectorale kaderverkenning

C. Internationale kenniswerkers vrijwaring

 

11. Wat wordt in het kader van het vertrouwensbeginsel verstaan onder het dispositievereiste?

A. dat de benadeelde afgaande op een onjuiste inlichting ook daarnaast schade heeft geleden

B. dat de informatie niet van invloed is geweest op de keuze van de benadeelde

C. dat de benadeelde onvoldoende inspanning heeft geleverd voor een juiste compliance

 

12. Op 2 augustus 2022 wordt bv Q opgericht met een eerste boekjaar dat eindigt op 31 december 2023. De eerste aangifte VPB is

A. VPB 2022

B. VPB 2023

 

13. A en B hebben de vof waarin zij een onderneming drijven in 2013 ingebracht in een bv, waarvan zij ieder 50% van de aandelen houden. In 2021 is de onderneming gestaakt. In de bv zit alleen nog het pand dat aan een derde wordt verhuurd. De bv wordt in 2022 geliquideerd.

A. De verkrijging van het pand door A en B is belast met overdrachtsbelasting

B. De verkrijging van het pand door A en B is vrijgesteld van overdrachtsbelasting

Bij liquidatie en verkrijging door een natuurlijke persoon is er alleen een vrijstelling van overdrachtsbelasting als de overgang plaatsvindt in het kader van geruisloze terugkeer (en het vastgoed tot het ondernemingsvermogen IB gaat behoren).

 

14. In 2019 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de uitsluitingsclausule. Centraal stond de vraag of onder deze clausule verkregen vermogen moest worden verrekend als dit vermogen inmiddels was geconsumeerd. De Hoge Raad oordeelde:

A. dat dit het geval is

B. dat dit niet het geval is

HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:504: “De stukken van het geding laten geen andere conclusie toe dan dat de man slechts heeft gesteld dat de schenkingen zijn besteed aan de huishouding, vakanties en consumptieve uitgaven, en die hebben geleid tot gemeenschapsschulden. Die stelling is geen afdoende verweer tegen de vordering van de vrouw. Het beroep van de vrouw is gegrond.”

 

15. A hield tot voor kort 100% van de aandelen in bv S (10 aandelen à 10 nominaal). Onlangs heeft deze bv 240 aandelen geëmitteerd waardoor het belang van A onder de 5% is gezakt. De 94 aandelen zijn niet direct of indirect in handen van familieleden van A.

A. A houdt sowieso zijn ab-positie

B. A's ab-positie eindigt sowieso

C. A's ab-positie eindigt bij ongewijzigde omstandigheden na 5 jaar

D. A kan verzoeken om het continueren van zijn ab-positie

Zie artikel 4.40 Wet IB.

 

De winnaars van een wijnpakket zijn: C.V. Appelman, J. van Esch en P.R.H. Haasken. Van harte gefeliciteerd!

Complementary Content
${loading}