MFAS Actueel

Wederom procederen indien niet tevreden over rechtsherstel box 3?

laatst gewijzigd: 03-08-2022 15:39

Belastingplichtigen die niet tevreden zijn over het in de vorm van de forfaitaire spaarvariant geboden rechtsherstel, kunnen zich daar via een verzoek tot ambtshalve vermindering tegen verzetten, HR 20 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:718. Dit zijn de belastingplichtigen die massaal bezwaar hebben aangetekend en het niet eens zijn met de uitkomst. Voor nog openstaande jaren waarvoor nog geen definitieve aanslag is opgelegd, moet men in zo’n geval na het opleggen van de definitieve aanslag tijdig bezwaar aantekenen. Te denken valt aan een situatie waarin iemand verlies heeft geleden met aandelen, maar in het desbetreffende jaar toch voor een forfaitair rendement van meer dan 5% wordt aangeslagen. Anders gezegd, als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement volgens de forfaitaire spaarvariant, zou men kunnen verlangen dat het rechtsherstel op basis van het werkelijke rendement plaatsvindt. Bedenk hierbij dat niet duidelijk is wat onder werkelijk rendement moet worden verstaan. Vallen ongerealiseerde koersverliezen hier bijvoorbeeld ook onder? De Hoge Raad heeft nagelaten een definitie te geven.

De Hoge Raad heeft in HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1963 (Kerstarrest) aangegeven dat het bieden van rechtsherstel aan de wetgever moet worden overgelaten. Het is volgens ons een misverstand dat de Hoge Raad heeft aangegeven dat in alle gevallen heffing moet plaatsvinden op basis van het werkelijke rendement (als dat lager is dan het forfait). Aangenomen moet worden dat de wetgever voor het rechtsherstel enige ruimte heeft. Gekozen is voor de forfaitaire spaarvariant. In die variant wordt in ieder geval de spaarder tegemoet gekomen. Die variant gaat er impliciet vanuit dat de rendementen van beleggers in de tijd variëren, maar gemiddeld ongeveer op het forfait uit kunnen komen. Wij vermoeden dat dit de goedkeuring van de rechter kan wegdragen. Het rechtsherstel is een massa-operatie, waarbij enige grofheid onontkoombaar is. Niettemin kan worden gesteld dat men weinig te verliezen heeft met een verzoek tot ambtshalve vermindering. Als de cliënt bereid is de kosten van de adviseur en het griffiegeld op te offeren, kan wederom de gang maar dan individueel naar de rechter worden gemaakt.

Complementary Content
${loading}