MFAS Uitgelicht

Uitgelicht

1-10 van 10
 • Maatschap met de bv
  Het nadeel van de bv is de fiscale druk op het gebruikelijk loon. Men kan dit vermijden door met de bv een firma of maatschap aan te gaan. De dga brengt arbeid en vlijt in. Het gebruikelijk loon wordt op nul gesteld. Het winstaandeel van de dga is winst uit onderneming, waarvoor de fiscale ondernemersvoordelen gelden. Wanneer heb je nou een maatschap en wanneer een firma? Een firma is bedoeld voor ondernemingen en een maatschap voor het vrije beroep. Een maatschap hoeft niet per se te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In dat geval is de maatschap 'stil'.
 • Vakantiewoning wordt hoofdverblijf
  Als een tweede woning eigen woning wordt, verhuist de daarop betrekking hebbende schuld samen met de woning naar box 1. De schuld volgt dus het bezit. Ervan uitgaande dat geen sprake is van een ‘bestaande eigenwoningschuld’ in de zin van art. 10bis(1) IB, zal moeten worden gezorgd voor een ten minste annuïtair aflossingsschema vanaf het tijdstip van sfeerovergang.
 • Werknemer of zelfstandige, what's in a name?
  In een recent arrest oordeelde de Hoge Raad dat het bij de beoordeling van een arbeidsverhouding niet aankomt op de naam die men er aan geeft, maar op de feiten. "Een overeenkomst die gelet op de inhoud daarvan moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht verliest dat karakter niet door het enkele feit dat partijen hun overeenkomst een overeenkomst van opdracht noemen", HR 30 maart 2018, nr. 17/00395. Het ging om personen die werkzaam waren in de thuiszorg. Een andere recente casus betrof chauffeurs die in een vof waren verenigd en waarover Hof Den Haag oordeelde dat geen sprake was van ondernemerschap maar van dienstbetrekkingen.
 • Hoeveel vermogen heeft de langstlevende
  Voor een effectieve estate planning moet u inzicht hebben in het voor de Successiewet relevante vermogen. Bijzondere aandacht verdient de vermogenspositie van de langstlevende partner. Vaak is er geen of onvoldoende zicht op gedefiscaliseerd vermogen, zoals de overbedelingsschuld aan de kinderen en bloot eigendom. Het komt voor dat moeder schenkingen doet, terwijl haar vermogen vanwege de overbedelingsschuld negatief is. Schenkingen leiden in dat geval tot extra belasting in plaats van besparing van belasting.
 • Check rentebetaling bij papieren schenking
  De papieren schenking is waarschijnlijk de meest populaire vorm van estate planning in Nederland. Hierbij moet wel worden gelet op de jaarlijkse rentebetaling van minimaal 6%. Als de fiscus bij de controle van een aangifte erfbelasting zo'n schuld ziet, pleegt hij de bankafschriften op te vragen om te controleren of die de rentebetaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het is goed om te weten dat verzuimde rentebetalingen kunnen worden ingehaald. Daarbij moet worden bedacht dat over die rente ook weer rente moet worden berekend.
 • Rente bij lenen van de bv
  Er is geen duidelijkheid over de hoogte van de in aanmerking te nemen rente voor het lenen van de bv. Duidelijk is wel dat niet de tarieven van banken doorslaggevend zijn. Het uitgangspunt is de vergoeding die de bv voor overtollige liquiditeit bij de bank kan krijgen. Daarop dient een opslag te worden toegepast voor het debiteurenrisico. Hoe groot is de kans dat de dga in gebreke blijft met het aflossen van zijn schuld? Wie het weet mag het zeggen. Over de hoogte van de opslag wordt heel verschillend gedacht. Onder belastingadviseurs is de opvatting populair dat deze opslag in het algemeen beperkt kan blijven tot 1% à 1,5%.
 • Afstorten ODV in banksparen biedt meer flexibiliteit
  Een bankspaarproduct biedt qua ingangsdatum en uitkeringsduur meer flexibiliteit dan de oudedagsverplichting. Zo kan een oudedagsverplichting uitkering niet eerder dan 5 jaar voor AOW-datum ingaan en niet later dan de AOW-datum plus 2 maanden. Voor een bankspaaruitkering geldt voor de ingangsdatum slechts dat deze niet later dan 5 jaar na de AOW-leeftijd mag liggen. Een bankspaaruitkering kan dus vijf jaar later ingaan dan een oudedagsverplichting uitkering. Een bankspaaruitkering mag desgewenst 30 jaar duren, terwijl de looptijd van de oudedagsverplichting uitkering maximaal 20 jaar mag zijn, vermeerderd met het aantal jaren dat de uitkering eerder dan de AOW-datum is ingegaan.
 • Massaal bezwaar tegen box 3
  Er lopen tal van procedures tegen box 3. Voor de spaarder is de heffing al jaren hoger dan het haalbare rendement. Mogelijk is sprake van schending van het recht op het ongestoorde genot van eigendom volgens het Europese Verdrag inzake Rechten van de Mens. Is het nodig om bezwaar te maken om de rechten van uw cliënten veilig te stellen? Nee, omdat deze procedures zijn aangewezen als massaal bezwaar. Als de rechter box 3 strijdig met de internationale verdragen beoordeelt en rechtsherstel biedt, past de fiscus dit automatisch voor alle daarvoor in aanmerking komende belastingplichtigen toe.
 • Discounted cash flow methode
  De fiscus waardeert al enige tijd volgens de discounted cash flow methode, terwijl u gewend bent aan de Mobach-methode of de rentabiliteitsmethode. Hierdoor staat u in de onderhandelingen met 1-0 achter. Daarom is het zinvol hier eens een cursus over te volgen. Bij MFAS bijvoorbeeld.
 • Wegstrepen dga-schulden kwade trouw?
  Bij het wegstrepen van dga-schulden stelt de fiscus dat u met terugwerkende kracht te kwader trouw was bij het maken van de aangiften waarin het 'dividend' als schuld is geboekt. Destijds ging u er van uit dat schulden reëel waren, omdat ze via een dividend konden worden terugbetaald. Dat was toen een volstrekt gangbare veronderstelling. Dit standpunt was in de terminologie van het Credit-Suisse-arrest (HR 21 april 2017, nr. 15/05278) ‘objectief pleitbaar’, waardoor kwade trouw niet aan de orde is. Het nieuwe standpunt komt voort uit voortschrijdend inzicht.
Complementary Content
${loading}