MFAS Uitgelicht

Uitgelicht

1-10 van 10
 • Welke rente bij hypotheek van de bv?
  Op grond van HR 5 februari 1997, nr. 32.037, BNB 1997/217 dient voor het lenen van de bv een rente te worden gehanteerd gelijk aan de depositorente of spaarrente die de bv bij de bank kan krijgen, eventueel vermeerderd met een risico-opslag. De praktijk gaat uit van de hypotheekrente van banken. De tarieven die u op het internet vindt, zijn niet de tarieven voor tophypotheken. In de praktijk heb je vaak te maken met een situatie waarin de dga een hypotheeklening van de bank heeft en daarnaast eentje van zijn bv (tophypotheek). Daarbij is de (eerste) zekerheid doorgaans aan de bank vergeven. Deze situatie rechtvaardigt een (veel) hogere rente voor de lening van de bv. Het is lastig om hiervoor enige richting te geven. Gedacht kan worden aan 3% boven de rente voor niet-tophypotheken.
 • Overdracht pensioenkapitaal
  Het pensioen in eigen beheer wordt uitgefaseerd. Als de dga besluit het bevroren pensioen voort te zetten, verbiedt niets hem de verplichting aan een andere bv of stichting over te dragen. Het pensioen in eigen beheer is uit de Wet LB verdwenen. Maar er bestaat nog wel overgangsrecht.
 • Truc besparing btw koop/aannemingsovereenkomst werkt niet meer
  Vroeger was het niet ongebruikelijk dat een particulier onbebouwde grond kocht en met een aannemer een koop/aannemingsovereenkomst sloot. Ter zake van de grond was 6% overdrachtsbelasting verschuldigd en over de bouw btw. Het verschil tussen de overdrachtsbelasting en de btw was de besparing. Door HvJ EG 19 november 2009, nr. C-461/08, Don Bosco Onroerend Goed BV kwam deze praktijk op losse schroeven te staan. Op grond van dit arrest is de levering van de grond en de oplevering van het gebouw voor de btw-heffing één onsplitsbare handeling: de levering van een nieuw gebouw met het erbij behorende terrein. Dit is bevestigd in HR 22 maart 2013, nr. 12/02180. Over de grond is dus ook 21% btw verschuldigd.
 • Pensioen en stamrecht
  Als er in de bv zowel een pensioenverplichting als een stamrechtverplichting zit, moet men er bij het afkopen van het pensioen op letten dat de stamrechtverplichting hierdoor geen geweld aan wordt gedaan. De fiscus ziet dit dan als een oneigenlijke handeling die tot progressieve heffing plus 20% revisierente leidt over de waarde in het economische verkeer van de stamrechtverplichting. Dit kan spelen als er in de bv onvoldoende dekking is.
 • Leegwaarderatio verhuurde woningen
  Verhuurt u een woning aan uw kinderen tegen een (te) lage huur? U kunt in dat geval de leegwaarderatio toepassen. Hierdoor kunt u de woning tegen een lagere waarde dan de WOZ-waarde in uw aangifte opvoeren. Maar let op! Verhuur voor 1 euro per maand wordt niet als reëel gezien. Er mag geen sprake zijn van een symbolische huur. Waar de grens precies ligt valt niet te zeggen. Maar 250 euro maandhuur vinden wij niet-symbolisch.
 • Eigenwoningschuld moet worden afgelost
  U hebt in 2014 van een kennis geleend voor uw eerste huis. Jullie hebben er echter niet aan gedacht dat de lening ten minste annuïtair moet worden afgelost. U vraagt zich af of herstel mogelijk is. Kan de aflossingsvrije lening worden omgevormd tot annuïtaire lening, waarbij u recht op renteaftrek krijgt? Dat kan inderdaad. Dankzij een wetswijziging per 1-1-2015: artikel 3.119c, vijfde lid Wet IB.
 • Heffingskortingen en co-ouderschap
  Voor de alleenstaande ouderkorting geldt de eis dat de kinderen op hetzelfde adres staan ingeschreven als de desbetreffende ouder. Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt hiervoor een versoepeling bij co-ouderschap. Ondanks dat het kind bij de andere ouder is ingeschreven, bestaat toch recht op deze korting (art. 44b Uitv.reg. IB).
 • Btw privégebruik auto van de zaak
  Het privégebruik van een auto van de zaak is een fictieve dienst. Er is btw verschuldigd over 'de normale waarde'. Er is echter geen btw verschuldigd over minimaal privégebruik als dit ondergeschikt is aan en onzelfstandig is ten opzichte van het zakelijke gebruik, HR 21 april 2017, nr. 15/02180. Te denken valt hier aan bestelauto's die slechts voor woon-werkverkeer worden gebruikt en zeer incidenteel voor privéritten. Dit wijkt af van de opvatting van de fiscus dat in zo'n geval over de waarde het woon-werkverkeer btw verschuldigd is.
 • Discounted cash flow methode
  Een verstandige koper van een onderneming bekijkt welke (extra) opbrengsten hij hiermee kan realiseren. Hij kijkt naar cash flow in plaats van naar winst. Winst wil namelijk nog niet zeggen dat deze beschikbaar is als vermogensbeloning. Denk aan investeringen en aanvulling van het werkkapitaal. Kopers die de prijs baseren op de omzet zijn al helemaal dom. De oude waarderingsmethoden raken terecht steeds meer uit de gratie en het is steeds vaker de DCFM die wordt toegepast. Ook de fiscus zit tegenwoordig op die lijn.
 • Fiscale eenheid en vennootschapsbelasting
  Wij hebben de indruk dat bij het creëren van een holdingstructuur minder vaak gebruik wordt gemaakt van de fiscale eenheid. Het belangrijkste nadeel van de fiscale eenheid ten opzichte van de bedrijfsfusie of juridische afsplitsing is de blokkeringstermijn voor de verkoop van de aandelen. Bij de fiscale eenheid bedraagt deze minimaal drie jaar, terwijl bij de bedrijfsfusie en juridische afsplitsing de facto geen termijn bestaat. Je hebt daar alleen te maken met de bewijslast dat men op het moment van de reorganisatie niet al met de koper in gesprek was.
Complementary Content
${loading}