Z7_I084H8S0MG8710QO879RHI3022
Viewer voor webcontent

Privacyverklaring MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv

Uw privacy is voor MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv van groot belang. Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij verwerken uw gegevens enerzijds in de hoedanigheid van een zgn. ‘Verwerkingsverantwoordelijke‘ of ‘Data Controller’ bij de uitvoering van werkzaamheden binnen onze eigen organisatie (bijvoorbeeld om informatie beschikbaar te kunnen stellen, cursusaanmeldingen te kunnen verwerken, of facturatie doeleinden), anderzijds verwerken wij (indien de organisatie waarvoor u werkzaam bent een beheerder op ons platform heeft) tevens uw gegevens ten behoeve van uw organisatie in de hoedanigheid van een zgn. ‘Verwerker’ of ‘Data Processor’.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie over u wij verwerken en voor welke doeleinden. Tevens leggen we uit hoe wij uw gegevens beveiligen en informeren we u over uw rechten. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we van u bijhouden, neem dan contact op met MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv.

MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv is overgenomen door de Wolters Kluwer-groep. Als u meer informatie wilt over hoe Wolters Kluwer persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar: https://www.wolterskluwer.com/nl-be/privacy-cookies. Het is mogelijk dat verschillende van uw persoonsgegevens worden gedeeld met deze entiteit in het kader van de overname van de activiteiten van MFAS door Wolters Kluwer N.V. postbus 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nederland.

datum: januari 2024

Afhandelen bestelling

Op onze website https://www.mfas.nl kunt u een bestelling plaatsen. Om deze af te kunnen handelen gebruiken wij uw titulatuur, geslacht, naam, adresgegevens, eventueel afwijkend verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Uw e-mailadres gebruiken wij om u ervan op de hoogte te stellen dat uw bestelling door ons is ontvangen en te melden dat uw bestelling is verzonden. Van uw bank ontvangen wij informatie over uw betaling. Indien uw bestelling niet digitaal wordt geleverd, worden uw naam en verzendadresgegevens door ons aan de bezorgdienst gegeven om de bestelling bij u te kunnen laten afleveren.

Een abonnement op het programma MFAS afsluiten

Op onze website https://www.mfas.nl kunnen organisaties een betaald regulier- of proefabonnement afsluiten op het programma MFAS. Voor de facturering hiervan gebruiken wij de naam, e-mailadres en adresgegevens van de (locatie van de) organisatie van het factuurcontact en het telefoonnummer. Van de bank van de abonnee ontvangen wij informatie over de betaling van het (proef)abonnement.

 • toegang tot het besloten gedeelte van www.mfas .nl met een (proef)account op het programma MFAS

Met een (proef)account op het programma MFAS heeft u toegang tot het betreffende besloten deel van onze website. De accounts op het programma MFAS zijn strikt persoonlijk.

Voor een account dient u zich eerst te registreren. Wij gebruiken hiervoor uw titulatuur, geslacht, naam, adresgegevens van de (locatie van de) organisatie waar u werkzaam bent, e-mailadres, indien van toepassing ip-adres(sen)- alsmede telefoonnummer. Voorts onthouden wij uw lidmaatschap van een beroepsvereniging als u dit bij de aanmelding van uw account heeft aangegeven.

Tijdens het registratieproces dient u zelf een wachtwoord aan te maken. Dit wordt door ons niet onthouden.

Met een account heeft u inzage in de gegevens die wij van u opgeslagen hebben. Deze kunt u laten wijzigen.

In geval uitdiensttreding worden uw gegevens door ons verwijderd bij de organisatie waar u werkzaam was.

Na afloop van de proefperiode gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen om te vernemen wat uw ervaringen met de proef zijn geweest.

 • toegang besloten gedeelte website www.mfas .nl met een beheerdersaccount op het programma MFAS

Een organisatie die een regulier abonnement heeft afgesloten op het programma MFAS heeft één of meerdere beheerdersaccounts. Een gebruikersbeheerder heeft inzicht in de voor hun organisatie aangemelde reguliere accounts op het programma MFAS en de keren dat door een gebruiker is ingelogd. Zij kunnen met de verkregen informatie het aantal benodigde accounts op het programma MFAS aanpassen.

Een beheerdersaccount kan alleen door de organisatie die een regulier abonnement op het programma MFAS heeft genomen worden aangevraagd of door ons worden aangemaakt.

Voor een beheerdersaccount dient u zich eerst te registreren. Tijdens het registratieproces dient u zelf een wachtwoord aan te maken. Dit wordt door ons niet onthouden. Voor een beheerdersaccount gebruiken wij uw titulatuur, geslacht, naam, adresgegevens van de (locatie van de) organisatie waar u werkzaam bent, e-mailadres, indien van toepassing ip-adres en telefoonnummer.

Met uw beheerdersaccount heeft u inzage in de gegevens die wij van u opgeslagen hebben. Deze kunt u laten wijzigen.

Ingeval van uitdiensttreding worden uw gegevens door ons verwijderd bij de organisatie waar u werkzaam was.

Gebruikersbeheerder(s) van organisaties die een regulier abonnement op het programma MFAS hebben genomen, hebben inzicht in de voor hun organisatie aangemelde gebruikersaccounts en de keren dat door een gebruiker is ingelogd. De organisatie heeft hier een legitiem belang bij en kan met de verkregen informatie het aantal benodigde accounts op het programma MFAS aanpassen.

Cursusaanmelding

Op onze website https://www.mfas.nl kunt u zich aanmelden voor een cursus. Voor de facturering hiervan gebruiken wij de naam, e-mailadres en adresgegevens van de (locatie van de) organisatie van het factuurcontact en het telefoonnummer. Voorts onthouden wij uw lidmaatschap van een beroepsvereniging als u dit bij uw cursusaanmelding heeft aangegeven. Van de bank ontvangen wij informatie over de betaling van de cursusdeelname.

 • toegang besloten cursusgedeelte website www.mfas.nl

Na aanmelding voor een cursus wordt een cursusaccount voor u aangemaakt. Deze is strikt persoonlijk. U krijgt hiermee tot 2 weken na afloop van de cursus toegang tot het besloten gedeelte van onze website voor de betreffende cursus. Daar kunt u cursusmateriaal en eventuele cursusopdrachten downloaden.

Voor een cursusaccount dient u zich eerst te registreren. Tijdens het registratieproces dient u zelf een wachtwoord aan te maken. Dit wordt door ons niet onthouden. Voor een cursusaccount gebruiken wij uw titulatuur, geslacht, naam, adresgegevens van de (locatie van de) organisatie waar u werkzaam bent, e-mailadres, indien van toepassing ip-adres en telefoonnummer.

Met uw cursusaccount heeft u inzage in de gegevens die wij van u opgeslagen hebben. Deze kunt u laten wijzigen.

 • permanente educatie

Onze cursussen kwalificeren voor de jaarlijkse permanente educatieverplichting van Het Register Belastingadviseurs (RB) en De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

In verband hiermee onthouden wij uw registratienummer van het Register Belastingadviseurs. Tevens onthouden wij uw lidmaatschap van een andere beroepsvereniging als u dit bij uw cursusaanmelding heeft aangegeven.

De presentie van deelnemers aan een cursus door ons geregistreerd. Als een cursus is geaccrediteerd door het Register Belastingadviseurs wordt de presentie met deze beroepsorganisatie gedeeld. Overige cursusdeelnemers ontvangen bij volledige presentie na afloop van een cursus een permanente educatie-verklaring per mail.

Uw naam wordt tevens gedeeld met de betreffende docent(en) van de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Bewaartermijnen

Nadat een bestelling of een cursusdeelname is afgerond dan wel een (proef)abonnement is beëindigd, bewaren wij uw informatie zes maanden en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaarplicht).

Cookies

Voor elke inlog op een besloten gedeelte van onze website wordt het volgende bijgehouden: de bezochte pagina’s, uw locatie, de duur van het bezoek, het type browser en type operating systeem. Deze informatie wordt gebruikt zodat daar bewijs van is om misbruik van uw account uit te sluiten en voor het evalueren en verbeteren van onze website. Hiervoor maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen. Het gevolg zal dan echter zijn dat u met uw account geen toegang meer heeft tot het programma MFAS of de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Om uw locatie bij te houden gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben daar een redelijk belang bij. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees daarom altijd ook hun privacyverklaringen.

Links naar andere websites

Op onze website worden links getoond naar externe websites en organisaties. MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, waarbij wij ook individuele gegevens kunnen inzien om zodoende onze diensten te verbeteren. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om u gerichte informatie te kunnen sturen. Hiervoor gebruiken wij uw titulatuur, naam, adresgegevens van de (locatie van de) organisatie waar u werkzaam bent, e-mailadres, indien van toepassing ip-adres en telefoonnummer. Wij bewaren deze informatie 2 jaar na uw laatste bezoek.

Contactformulier

Op het contactformulier van onze website kunt u ons vragen stellen en/of opmerkingen plaatsen. Om hier zo goed mogelijk op te kunnen reageren, gebruiken wij uw titulatuur, naam, adresgegevens van de (locatie van de) organisatie waar u werkzaam bent, e-mailadres en telefoonnummer. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daardoor wordt ervoor gezorgd dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of wijziging.

Derden met wie we mogelijk gegevens delen:

 • andere aangesloten bedrijven of dochterondernemingen van Wolters Kluwer, bijv. voor het beheer van klantengegevens of voor het leveren van ondersteunende technologie aan de services die we verlenen;
 • onze dienstverleners, bijv. voor het beheer of hostingdiensten en/of ondersteunende technologie voor de services die we aanbieden;
 • onze zakenpartners en adverteerders, bijvoorbeeld wanneer u een product of dienst van een dergelijke zakenpartner hebt gekocht of uw interesse hierin hebt uitgedrukt, een advertentie van een dergelijke zakenpartner hebt bekeken, met hen hebt geïnterageerd of op een andere manier uw toestemming hebt gegeven voor het delen van uw persoonlijke gegevens met een dergelijke zakenpartner;
 • inschrijvende, accrediterende of professionele organisaties, bv. voor het geven van gebruiksinformatie aan organisaties die u toegang bieden tot onze services bieden en/of voor het delen van tracking en redeeming credits voor professionele accrediteringen;
 • organisaties in zakelijke overdrachten, bijv. aan een aankoper of opvolger bij een verkoop of een andere zakelijke transactie waarbij onze onderneming, deels of volledig, betrokken is;
 • andere partijen, bijv. indien dit vereist is voor externe audits, compliance, risicobeheer, bedrijfsontwikkeling en/of corporate governance; of
 • overheidsinstanties of toezichthouders zoals de toepasselijke wet- en regelgeving vereist.

Mailings

Personen met een (proef)account op het programma MFAS ontvangen wekelijks de reminder dat de nieuwsbrief behorende bij het programma is verschenen. Deze behandelt vragen van gebruikers en de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen van de afgelopen week op het programma.

Personen met een regulier account op het programma ontvangen elk kwartaal de reminder dat ons gratis MFAS Magazine is verschenen.

Als u een account heeft op een van onze diensten, heeft u inzage in de gegevens die wij van u opgeslagen hebben. U kunt zichzelf van een mailinglijst verwijderen.

Wij willen u graag berichten over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail, post of telefoon. U kunt aangeven hier geen belangstelling voor te hebben. Elk mailbericht bevat een afmeld-link. Persoonsgegevens kunnen door ons zijn verkregen via het internet.

Andere doeleinden

Uw gegevens kunnen ook voor andere doeleinden worden verwerkt m.b.t. de algemene zakelijke ondersteuning , inclusief, maar niet beperkt tot, procurement, financieel en fiscaal beheer, risico- en compliancebeheer en externe rapportering. Deze verwerking is noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen of die op een andere manier wettelijk is overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, of in het kader van onze rechtmatige belangen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en een uniek login token;
 • de gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op toegang (‘inzage in uw persoonlijke gegevens’): u hebt het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die wij verwerken.
 • Recht op rechtzetting (‘verbetering van uw persoonlijke gegevens’): indien uw persoonlijke gegevens niet juist of niet volledig zijn, hebt u het recht om ons te vragen om deze te corrigeren of te vervolledigen.
 • Recht op verwijdering (‘recht om te worden vergeten’): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In sommige gevallen zijn uw persoonlijke gegevens nodig om de diensten te kunnen leveren en als u dergelijke informatie niet aan ons verstrekt, kan het zijn dat u de toegang tot en het gebruik van de Diensten of het gebruik van bepaalde functies van de Diensten wordt ontzegd.
 • Recht op gegevensoverdracht (‘overdracht van uw persoonlijke gegevens’): u hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor bepaalde persoonlijke gegevens die wij automatisch, met uw akkoord of op basis van uw overeenkomst met ons verzamelen. Op uw verzoek, en indien technisch mogelijk, zullen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere door u gekozen partij.
 • Recht op een beperkte verwerking: u hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens die we voor een bepaalde of onbepaalde termijn bewaren, te beperken of stoppen. In bepaalde omstandigheden kunnen we echter niet op uw verzoek ingaan, bijvoorbeeld indien de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of indien we andere dwingende wettelijke gronden hiervoor kunnen aantonen.
 • Recht op bezwaar: u hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De redenen voor het bezwaar moeten betrekking hebben op uw specifieke situatie en een verwerking voor rechtmatige belangen. In dat geval zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we andere dwingende redenen hiervoor kunnen aantonen. In bepaalde omstandigheden hebt u het onvoorwaardelijke recht op bezwaar, bv. in geval van directmarketingactiviteiten.
 • Intrekking van toestemming: het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk ogenblik in te trekken, bijv. indien u ons de toestemming hebt gegeven om u van onze services op de hoogte te houden, hebt u op elk moment het recht om op deze beslissing terug te komen. Intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

Wijzigingen privacyverklaring

MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk deze daarom regelmatig voor een update van het privacybeleid.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv
Zuidpoolsingel 2, 2408 ZE Alphen aan den Rijn
privacy-nl@wolterskluwer.com

Complementary Content
${loading}