Viewer voor webcontent

Algemene Voorwaarden 

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Op alle overeenkomsten met MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv, gevestigd te Noordwijk (hierna: “MFAS bv”) zijn -behoudens voor zover anders overeengekomen- de navolgende voorwaarden van toepassing

1.2 De overeenkomst komt tot stand door het aanvragen van een abonnement of inschrijving voor een cursus via de internetsite www.mfas.nl, door het zenden van een e-mail aan info@mfas.nl, of mondeling, waarna in alle gevallen per e-mail een bevestiging van de aanvaarding door MFAS bv zal volgen.

Artikel 2 Gebruiksrecht Abonnement

2.1 Onder abonnement wordt verstaan de overeenkomst tussen MFAS bv en abonnee krachtens welke MFAS bv toegang verleent tot de elektronische databank MFAS (hierna: "MFAS").

2.2 Het door MFAS bv aan abonnee verstrekte recht op het gebruik van MFAS is een niet overdraagbaar, niet exclusief recht, welk recht abonnee hierbij geacht wordt te hebben aanvaard.

2.3 Het gebruik van MFAS is voorbehouden aan bij MFAS bv geregistreerde gebruikers.

2.4 Abonnee verbindt zich MFAS bv op de hoogte te houden van gebruikerswisselingen.

2.5 De inhoud van MFAS -zijnde tekstblokken en rekenmodellen- mogen door gebruikers onbeperkt gedurende de looptijd van het abonnement worden opgenomen in adviezen, memoranda en dergelijke ten behoeve van de advisering van hun cliënten.

2.6 Het is niet toegestaan informatie verkregen uit of over MFAS al dan niet na bewerking in (sub)licentie uit te geven en/of te verkopen in welke vorm dan ook. Verder is het niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit of over MFAS geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of beschikbaar te (doen) stellen aan derden anders dan bedoeld onder 2.3 en 2.5.

2.7 Het is niet toegestaan MFAS of een kopie of reproductie daarvan over te dragen aan een andere partij.

2.8  Het is niet toegestaan MFAS te wijzigen of afgeleide producten daarvan te ontwikkelen.

Artikel 3 Levering Abonnement

3.1 De levering van MFAS geschiedt door het toegang geven tot de website door middel van de toekenning een activatiecode per gebruiker, danwel door middel van toegangverlening op basis van IP-redirection met eenmalige activatie per gebruiker.

3.2 Elke account op MFAS is strict persoonlijk.

3.3  De door MFAS bv verstrekte activatiecodes zijn geheim. Gebruiker neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de aan hem verstrekte en door MFAS bv beheerde activatiecodes.

3.4 Indien blijkt dat door MFAS bv verstrekte activatiecodes worden gebruikt door andere medewerkers van de abonnee dan de geregistreerde gebruikers, zal abonnee geacht worden een abonnement te hebben afgesloten voor de betreffende medewerkers.

Artikel 4 Nieuwe versies/ondersteuning gebruiker

4.1 MFAS bv brengt naar eigen inzicht nieuwe versies en/of releases uit en zal deze telkens zo spoedig mogelijk aan abonnee ter beschikking stellen. Op nieuwe versies en/of release zijn de bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van toepassing.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

5.1 De auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot MFAS komen uitsluitend toe aan MFAS bv en/of haar toeleveranciers of licentiegevers. Niets in deze overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van zodanig recht. Abonnee erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)direct inbreuk op deze rechten onthouden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en Garantie

6.1 MFAS bv is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledigheid, onjuistheid of het niet actueel zijn van MFAS, danwel voor informatie verstrekt op door haar georganiseerde cursussen, tenzij sprake is van grove nalatigheid.

6.2 Een eventuele aansprakelijkheid van MFAS bv en van de personen, voor wie MFAS bv verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

6.3 MFAS bv spant zich in om MFAS volledig juist en actueel te doen zijn en verplicht zich naar beste vermogen eventuele fouten of gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

Artikel 7 Tarieven en betaling

7.1 De door abonnee aan MFAS bv voor het gebruiksrecht van MFAS te betalen vergoeding is afhankelijk van het aantal gebruikers conform de op www.mfas.nl gepubliceerde prijslijst.

7.2 De vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 21 dagen na ontvangst door abonnee van de betreffende factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is abonnee, zonder ingebrekestelling of aanmaning, gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het openstaande bedrag.

7.3. De facturen voor het gebruiksrecht van MFAS worden door MFAS bv digitaal aan abonnee gezonden.

7.4 MFAS bv verbindt zich prijsaanpassingen minimaal een kwartaal voor ingang aan abonnee te melden.

7.5 De kosten van cursussen en andere uitgaven worden altijd afzonderlijk in rekening gebracht, conform de vergoeding die daarvoor staat vermeld op www.mfas.nl.

Artikel 8 Duur en beëindiging

8.1 Een abonnement geldt voor tenminste 4 kwartalen en kan daarna telkens met ingang van het daarop volgende kwartaal worden opgezegd.

Artikel 9 Bijzondere bepalingen voor Cursussen

9.1 Het cursusaanbod geldt voor zover het maximum aantal inschrijvingen niet is bereikt. Eventueel worden extra groepen samengesteld. MFAS bv heeft het recht een cursus te annuleren.

9.2 Cursusprijzen staan vermeld op www.mfas.nl, gelden per deelnemer en worden vermeerderd met btw, tenzij anders vermeld.

9.3 Indien op de cursusprijs een korting voor abonnees wordt gegeven, is deze korting alléén van toepassing als de cursist een gebruiker van MFAS is.

9.3 De cursist heeft het recht om de inschrijving kosteloos voor de op www.mfas.nl gepubliceerde uiterste annuleringsdatum te annuleren. Bij latere annulering is het volledige cursusgeld verschuldigd.

9.4 Het is cursist toegestaan zich te laten vervangen. In dat geval stelt cursist MFAS bv vóór aanvang van de betreffende cursus in kennis van zijn vervanger.

9.5 MFAS bv is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ontstaan tijdens, na of in verband met een cursus, seminar of workshop.

9.6 Alle cursusinformatie op onze website www.mfas.nl is onder voorbehoud van wijzigingen in het programma, de prijs, de data, de docent(en) of locatie(s).

9.7 De verstrekte lesmaterialen zijn alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Uitsluitend de individuele cursist is het toegestaan deze documenten gebruiken. Doorzenden van de documenten aan en vermenigvuldigen ten behoeve van derden is niet toegestaan.

Complementary Content
${loading}