Forum

Legaat met last, hoe werkt dat voor de erfbelasting?

Opa heeft (oa) een fraai zeiljacht. Hij wil dat deze zeilboot bij zijn kleinkind (18+) terecht komt zodra hij overlijdt. Om zijn kleinkind te vrijwaren van onderhoud sores en geldzorgen heeft hij bedacht (in zijn testament) om aan zijn dochter een legaat van € 50.000 te geven met daaraan de verplichting om dit bedrag voor onderhoud, verzekeringen etc. van de boot te gebruiken. Wat gebeurt er nu bij overlijden van Opa met de onderhoudspot van € 50.000? Geven we die onderhoudspot aan als erfrechtelijke verkrijging bij de dochter of is het een erfrechtelijke verkrijging van het kleinkind (als lastbevoordeelde)? Tariefsmatig scheelt dat natuurlijk een slok op een borrel.
 • Besluit 15 september 2010, DGB2010/602M

  Ik wijs op onderdeel 4 van Besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M:

  citaat
  Een verkrijging wordt verminderd met de aan de verkrijging verbonden lasten of verplichtingen. Op een verkrijging komen slechts in mindering de lasten die leiden tot een verkrijging bij iemand anders (de zogenoemde lastbevoordeelde). Het gevolg hiervan is dat zogenoemde onpersoonlijke lasten niet in mindering kunnen worden gebracht op een verkrijging. Van een onpersoonlijke last is sprake als niemand als lastbevoordeelde van de opgelegde verplichting is aan te wijzen, bijvoorbeeld de verkrijging onder de last tot verzorging van een dier. De “lastbevoordeelde” is het dier; dit is echter geen rechtssubject en dus niet belastingplichtig.

  De vrijstellingen voor een ANBI van artikel 32, eerste lid, onder 2° en 3°, en artikel 33, onder 3° en 4°, van de Successiewet gelden voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang. De vrijstellingen voor een SBBI van artikel 32, eerste lid, onder 8°, en artikel 33, onder 13°, van de Successiewet gelden voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het sociaal belang. Een persoonlijke last wordt belast bij de persoon aan wie deze ten goede komt. Bij een onpersoonlijke last wordt de ANBI of de SBBI belast volgens tariefgroep II. Een onpersoonlijke last is een opdracht die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen of het sociaal belang.

  Voorbeelden
  Erflater A wijst ANBI X aan als enig erfgenaam onder de last om zijn neef een periodieke uitkering met een waarde van € 50.000 uit te keren. De nalatenschap bedraagt € 300.000. X verkrijgt € 250.000, die volledig is vrijgesteld. De neef verkrijgt € 50.000 die op de normale wijze wordt belast (tariefgroep II).

  Erflater B wijst ANBI Y aan als enig erfgenaam onder de last om zijn paard zo lang het leeft te verzorgen. De geschatte kosten hiervoor bedragen € 50.000. De nalatenschap bedraagt € 300.000. De verkrijging van ANBI Y is nu € 300.000. Hiervan is € 250.000 vrijgesteld en € 50.000 belast tegen het tarief van tariefgroep II.
  einde citaat

  Uit het voorgaand leid ik af dat de lastbevoordeelde, i.c. het kleinkind, voor de € 50.000 belast is.
Complementary Content
${loading}