Forum

Inspecteur past uitspraak eigen woning regeling (ECLI:NL:2017:1327) toe op TBS regeling

Mijne dames en heren,

Wie heeft er ervaring met de volgende situatie:

Client heeft belastingcontrole waarbij de inspecteur de volgende mening heeft ten aanzien van de aftrekbaarheid van de kosten van een rente-swap bij een TBS regeling art.3.92 IB:

"Vergoeding Swapovereenkomst
Tot de kosten betreffende de inkomsten uit ter beschikkingstellen van vermogensbestanddelen rekent u de vergoeding, welke verschuldigd zijn in het kader van de Swapovereenkomst. De door de ....bank verstrekte leningen ad. €1.156.000. hebben voor een bedrag van € 650.250 betrekking op de inkomsten uit ter beschikkingstellen van vermogensbestanddelen. De swapovereenkomsten hebben geen betrekking op de inkomsten uit ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen. De betaalde vergoedingen in het kader van de swapovereenkomst zijn geen vergoeding voor het ter beschikking stellen van de leningen en zijn niet aan te merken als rente van geldleningen. De omstandigheid dat de swapovereenkomst zijn aangegaan met de (her)financiering van de terbeschikkingstellingsschuld biedt onvoldoende grond om de vergoedingen als rente of kosten in aanmerking te nemen voor de terbeschikkingsgestelde vermogensbestanddelen. Zie hiertoe arrest van de hoge raad van 14-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1327."

Hierop is als volgt gereageerd:

"Uw motiveert dat de vergoedingen van de swapovereenkomst geen vergoedingen zijn voor het ter beschikkingstellen van de leningen en niet zijn aan te merken als rente van geldleningen. Dit oordeel is door u gemotiveerd op basis van de uitspraak van de Hoge Raad van 14 juli 2017 ECLI:NL::2017:1327.

Deze uitspraak is van toepassing op de eigen woning regeling en niet op de TBS-regeling.

In deze uitspraak ECLI:NL::2017:1327, ging het om een belastingplichtige die een swapovereenkomst was aangegaan in samenhang met de herfinanciering van de eigenwoningschuld. De Hoge Raad heeft in haar uitspraak de tekst en strekking van art. 3.120(1)(a) IB getoetst met de situatie bij belastingplichtige in deze procedure. Belastingplichtige in deze situatie bezat een woonhuis welke gefinancierd was met een hypothecaire geldlening waarop een separaat rente contract (renteswap) was afgesloten. Twee separate contracten voor de financiering van de eigen woning. Derhalve is De Hoge Raad tot het oordeel gekomen dat op basis van art. 3.120(1)(a) IB er geen sprake van kan zijn dat een hypothecaire geldlening en een rente contract als één geheel zouden kunnen worden beschouwd hetgeen de bedoeling is van voornoemd wetsartikel.

Belastingplichtige is van mening dat de TBS regeling van toepassing is op zijn situatie welke is opgenomen in art.3.92 IB. De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 14 juli 2017 ECLI:NL:2017:1327 art. 3.120(1)(a) IB getoetst en niet art.3.92 IB. Derhalve blijven de vergoedingen voor de renteswap aftrekbaar voor belastingplichtige zoals is opgenomen in de reeds ingediende aangiften inkomstenbelasting.

De wettekst is van art.3.92 IB is duidelijk over wat er onder werkzaamheid wordt verstaan:

a.het rendabel maken van vermogensbestanddelen – daaronder begrepen de schulden die rechtstreeks samenhangen met die vermogensbestanddelen – voorzover deze vermogensbestanddelen al dan niet tegen vergoeding rechtens dan wel in feite, direct of indirect ter beschikking worden gesteld aan een vennootschap waarin de belastingplichtige of een met hem verbonden persoon, een aanmerkelijk belang heeft als bedoeld in hoofdstuk 4 behoudens indien sprake is van een aanmerkelijk belang op grond van de artikelen 4.10 en 4.11

Deze wettekst rechtvaardigt de aftrekbaarheid van de vergoedingen voor de renteswap die samenhangen met de financiering van de TBS panden van belastingplichtige. "

De behandelend ambtenaar blijft volharden in zijn standpunt. Een gang naar de rechter door dit soort handelen wordt dan in feite onoverkomelijk. De wettekst lezen is voldoende. Hoe kan een ambtenaar een uitspraak van de HR betreffende de eigen woning regeling nu van toepassing verklaren op de TBS regeling?

Zijn er zienswijzen bekend waarbij de inspecteur door een andere inspecteur gewezen kan worden op het juist lezen van wetsartikelen en als zodanig toepassen?

Dank voor uw aandacht.
 • swap tbs

  De TBS speelt zich af in de winstsfeer. In het kader van goed koopmansgebruik moet een swapvergoeding als rente worden gezien. Dat geldt voor de jaarwinstbepaling en daardoor mijns inziens in nog sterkere mate voor de totaalwinstbepaling.
  Het swapcontract moet in z'n geheel ingevolge de vermogensetiketteringsleer tot de TBS worden gerekend.
  Mijn advies: houd vast aan je standpunt.
  • Inspecteur past uitspraak eigen woning regeling (ECLI:NL:2017:1327) toe op TBS regeling

   Geachte mijnheer Meijer,

   Voorziet uitspraak ECLI:NL;GHAMS:5735 punt 4.5.4.6. niet in het antwoord op de stelling dat bij TBS vermogen de IRS een samenhang vertoont met de leenovereenkomst en dat dientengevolge de kosten van de IRS tot het werkzaamheidsvermogen van belastingplichtige moet worden gerekend?
   • eens

    Inderdaad. Wat nog wel een punt zou kunnen zijn, is dat je bij een lening tegen een vaste rente niet tussentijds verlies kunt nemen bij rentedaling. Dit moet waarschijnlijk worden doorgetrokken naar een lening met variabele rente afgedekt door een swap. Volgens de HR moet je in zo'n geval het verlies in de vorm van de hoge vaste rente van jaar tot jaar in de toekomst nemen. Wellicht brengt dit met zich mee dat de swapbetaling moet worden geactiveerd en uitgesmeerd over de resterende looptijd.
Complementary Content
${loading}