Forum

ingegaan stamrecht

Door overlijden in 2016 van haar man op 82-jarige leeftijd is mijn cliënte gerechtigd geworden in de lijfrente-uitkering uit een ontslagvergoeding stamrecht.
Zij wil van het "gedoe" van de stamrecht-BV af en overweegt afkoop c.q. zeer versnelde uitbetaling van de huidige stamrechtverplichting (huidige stand ca 300.000).
Mag dit ?
Met dank voor uw reactie.
 • beleid?

  Ik schrijf in MFAS dat een ingegaan stamrecht, waar hier sprake van is, niet zonder sanctie zou kunnen worden afgekocht. Ik heb echter sterk de indruk dat dit in de praktijk zonder probleem gebeurt. Ik hoop dat iemand dat kan bevestigen.
  Ik meen dat iemand tijdens een VTO voorstelde om de looptijd van de overeenkomst te verkorten tot 1 jaar, wat feitelijk afkoop betekent.
  • Afkoop

   Henry, staat niet gewoon in art. 39f, tweede lid Wet LB dat dat kan?
   • eerder dan AOW-leeftijd

    Volgens mij staat daar alleen maar: eerder dan de AOW-leeftijd.
    • Afkoop ingegaan stamrecht

     Wet LB artikel 39f lid 2, wettekst 2014:
     "In afwijking in zoverre van het eerste lid mag de waarde van de aanspraak, het tegoed van de stamrechtrechtspaarrekening of de waarde van het stamrechtbeleggingsrecht in een bedrag ineens worden uitgekeerd."

     Wet LB artikel 39f lid 2, wettekst 2019:
     "In afwijking in zoverre van het eerste lid mag de waarde van de aanspraak, het tegoed van de stamrechtspaarrekening of de waarde van het stamrechtbeleggingsrecht geheel of gedeeltelijk op een eerder tijdstip worden uitgekeerd dan in de artikelen 11 en 11a, zoals die op 31 december 2013 luidden, en de daarop gebaseerde bepalingen, is bepaald."

     In 2014 was het in elk geval mogelijk om een ingegaan stamrecht in zijn geheel af te kopen, dit in het kader van de toenmalige 80% regeling. Zie ook V&A 14-001 van het CAP, waarin overigens ook staat dat de gerechtigde gezondheidswaarborgen moe(s)t leveren bij de afkoop van een reeds ingegaan stamrecht...

     Als ik de huidige wettekst lees, dan lijkt het er op dat afkoop van een al dan niet ingegaan stamrecht alleen nog maar kan tot aan de 65-jarige leeftijd (of AOW-leeftijd?). Of dat zo bedoeld is, weet ik niet. Ik heb echter een vaktechnisch artikel gelezen waarin wordt gesteld dat afkoop ná de AOW-leeftijd ook mogelijk is.

     In V&A 10-005 versie van 15-12-2017 staat het volgende:

     "... Het overgangsrecht voor op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten is opgenomen in artikel 39f Wet LB. Artikel 39f, eerste lid, Wet LB bepaalt dat voor op 31 december 2013 bestaande loonstamrechten de artikelen 10, vijfde lid, onderdelen b en c, 11, eerste lid, onderdeel g, en vierde lid, 11a, 19b, achtste lid, 32bb, zesde en achtste lid, en 37, zoals die op 31 december 2013 luidden, alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, van toepassing blijven. Artikel 39f, tweede lid, Wet LB (tekst 2015) maakt het (in afwijking van het eerste lid) mogelijk het stamrechtvermogen in gedeelten op te nemen. Deze gedeeltelijke opname van het stamrechtvermogen is toegestaan tot aan het moment waarop de stamrechttermijnen uiterlijk in moeten gaan. Daarna dient het stamrecht in termijnen in te gaan."

     Het is de vraag of het CAP met de term "stamrechtvermogen" en de opmerking "Daarna dient het stamrecht in termijnen in te gaan" nu een beperking ten opzichte van de wettekst "waarde van de aanspraak" heeft willen aanbrengen. Ik denk van niet.

     Naar aanleiding van deze discussie heb ik het vraagstuk voorgelegd aan het CAP. Het is best mogelijk dat de wettekst en het CAP slechts bedoelen te zeggen dat de termijnen uiterlijk op AOW-leeftijd dienen in te gaan. Het zal niet de eerste keer zijn dat wettekst ietwat ongelukkig is geformuleerd.
     • antwoord CAP

      Het CAP heeft vandaag aangegeven dat ook een ingegaan stamrecht kan worden afgekocht.
    • ingegaan stamrecht

     Wellicht geen fiscaal-academische maar pragmatische aanpak:
     in overleg gaan met de Belastingdienst om hen aan te geven dat zij eerder aan innning van IB toekomt dan bij een langlopende uitkerings-situatie (huidige uitkering 20.000 per jaar bij een stand verplichting van 300.000) ?
     • niet effectief

      Als de Bd meent dat afkoop na ingang niet kan, zal niet akkoord worden gegaan op basis van deze redenering. Ik raad aan om alleen te vragen of afkoop kan.
Complementary Content
${loading}