Forum (new)

terugwerkende kracht bij ruisende overgang naar bv

Wij hebben op 16 februari van een jaar een bv opgericht en in de akte laten opnemen dat er terugwerkende kracht plaatsvindt tot 1 januari van dat jaar. Daarna hebben we niks meer gedaan. Dit doen we vaker zo en lezen in DGA-209 onderstaande zinsnede:

“Ruisende inbreng
Als bij ruisende inbreng de bv voor 1 april jaar x wordt opgericht, kan winsttoerekening aan de bv vanaf 1 januari jaar x plaatsvinden zonder intentieverklaring.”

Nu zegt de fiscus dat zij dit niet accepteren, want dat er ook in dit geval een intentieverklaring had moeten volgen of een akte depot.
Zijn wij nog gek of....
Beantwoorden
  • vreemd

    In https://wetten.overheid.nl/BWBR0024524/2008-09-27 staat:
    Onder registratie wordt verstaan registratie bij de Inspecteur van de Belastingdienst bevoegd voor de uitvoering van de Registratiewet 1970. In dit verband kan legalisatie door een notaris niet worden gelijkgesteld met registratie. Als vaststaat dat het Ministerie van Justitie de aanvraag van de verklaring van geen bezwaar (artikel 2:275, tweede lid, BW) binnen de termijn van drie maanden heeft ontvangen, dan wel een notaris binnen die termijn een akte van depot heeft opgemaakt waaruit het voornemen tot het oprichten van een besloten vennootschap tot uitdrukking komt, kunnen daaraan dezelfde gevolgen worden verbonden als aan een binnen die termijn geregistreerde voorovereenkomst.

    Dat de bv binnen de termijn is opgericht, is toch sterker dan een akte van depot waaruit het voorkomen tot oprichting blijkt dan wel een binnen de termijn geregistreerde voorovereenkomst/intentieverklaring. De achtergrond is toch ook om uit praktische overwegingen voor fiscus en belastingplichtige zoveel mogelijk bij hele jaren aan te sluiten. Ik vind dit een vreemde reactie.
    Beantwoorden
Complementary Content
${loading}